نویسنده: Admin

۳

حسگر خورشیدی دیجیتال Sun Sensor Digital

در حال حاضر ماهواره‌ها نقش حیاتی در پیشرفت تکنولوژی، اقتدار نظامی، برتری اقتصادی و رفاه انسانها دارند که کشورهای سازنده مدیریت ویژه‌ای در این حوزه‌ها دارند. ما با افتخار اعلام می کنیم که به...

۰

شبیه ساز خورشید Sun Simulator

جهت آزمون عملکردی حسگر خورشیدی دیجیتال دو محوره شبیه ساز خورشید دستگاهی است که خروجی نور آن از نظر شدت، طیف، زاویه واگرایی و توازی پرتو‌ها شبیه به خورشید است. این سامانه جهت کالیبراسیون...