محصول جدید شرکت حجت فناور پژوه برای ماهواره های مکعبی و نانو

  تولید جدید شرکت حجت فناور پژوه حسگر خورشیدی قابل استفاده در ماهواره های مکعبی و نانو با مشخصات فنی زیر به بهره برداری رسید مشخصات فنی حسگر خورشیدی دیجیتال HSS