شبیه ساز خورشید Sun Simulator

جهت آزمون عملکردی حسگر خورشیدی دیجیتال دو محوره شبیه ساز خورشید دستگاهی است که خروجی نور آن از نظر شدت، طیف، زاویه واگرایی و توازی پرتو‌ها شبیه به خورشید است. این سامانه جهت کالیبراسیون...