میزهای دو درجه آزادی Two-axis Test and Calibration System

میز شبیه ساز حرکت دو درجه آزادی برای تست و کالیبراسیون انواع حسگرهای ناوبری و اپتیکی استفاده می شود؛ بسته به بار نصب شده روی میز و دقت، سرعت و شتاب حرکت، این میز...