حسگر خورشیدی نسل اول - حجت فناور پژوه

حسگر خورشیدی نسل پنجم

حسگر خورشیدی نسل اول یا 01 با نام تجاری SunSensur-01

حسگر خورشیدی 03 - حجت فناور پژوه

حسگر خورشیدی نسل سوم

حسگر خورشیدی نسل سوم یا 03 با نام تجاری SunSensur-03

حسگر خورشیدی 03 - حجت فناور پژوه

حسگر خورشیدی نسل چهارم

حسگر خورشیدی نسل چهارم یا 04 با نام تجاری SunSensur-04

حسگر خورشیدی 05 - حجت فناور پژوه

حسگر خورشیدی نسل پنجم

حسگر خورشیدی نسل پنجم یا 05 با نام تجاری SunSensur-05

محصولات فضایی شرکت حجت فناور

حسگرهای خورشیدی

حسگرهای خورشیدی در چهار سری میباشد به ترتیب : نسل اول-نسل سوم-نسل چهارم – نسل پنجم، راستای بردار موقعیت خورشید را در دستگاه مختصات منطبق بر بدنه خود محاسبه می‌کند. اطلاعات موقعیت خورشید استخراج شده از حسگر خورشیدی، می‌تواند به منظور جهت‌یابی در فرایند کنترل وضعیت ماهواره مورد استفاده قرار گیرد. انواع حسگرهای خورشیدی، از دقت‌های بسیار بالا تا دقت های معمولی، با توان های مصرفی و ابعاد متفاوت، باعث شده است حسگرهای خورشیدی برای طیف وسیعی از کاربردهای فضایی در نظر گرفته شوند که در نتیجه به یک جزء تفکیک ناپذیر در فرایند ADCS ماهواره ها تبدیل شده‌اند.