مونتاژ برد الکترونیکی شرکت حجت فناورپژوه بخش مونتاژ برد الکترونیکی
شرکـــــت حجــــت فنــاورپـــژوه انجام کلیه امور مونتاژ برد الکترونیکی
به دو صورت دستی و با دستگاه
کلیک کنید
انجام تست های کنترل کیفی برای اطمیــــنان از صحت انجام کـار به دو روش
بردهای الکترونیکی مونتاژ شده کنترل کیفی
می گردند.
کلیک کنید
خانه درباره ماتماسارتباط با ما