فعالیت های انجام شده

در طول زمان برگزاری نمایشگاه

شرکت دانش بنیان
حجت فناور پژوه

شناسایی مجدد شرکت هایی که امکان همکاری با آن ها وجود دارد.(تعدادی از شرکت ها قبل از نمایشگاه شناسایی شده بودند)

شرکت دانش بنیان
حجت فناور پژوه

ارائه توضیحات به مراجعین حضوری

شرکت دانش بنیان
حجت فناور پژوه

تشکیل جلسه و صحبت حضوری با شرکت های شناسایی شده

خانه درباره ماتماسارتباط با ما